Polityka prywatności

 • 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą CM1 Sezam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 755413, NIP 5223139944, kapitał zakładowy 500.000 zł, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) , ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo Telekomunikacyjne. CM1 Sezam sp. z o.o. jako właściciel i administrator serwisu (centrummarszalkowska.pl) („Serwis”) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania danych osobowych.
 1. CM1 Sezam sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:
  – w celach technicznych
  oraz
  – w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług,
  – w celu przeprowadzenia analiz, czy Użytkownicy Serwisu czytają wiadomości marketingowe wysyłane przez spółkę CM1 Sezam sp. z o.o. oraz które treści interesują najbardziej użytkowników Serwisu. Dane osobowe będą profilowane w celu przedstawienia Użytkownikowi oferty zgodnej z jego preferencjami i zainteresowaniami.
 1. CM1 Sezam sp. z o.o. zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz innych uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 • 2. Przekazywanie informacji
 1. CM1 Sezam sp. z o.o. zapewnia, iż nie przekazuje jakichkolwiek danych podmiotom do tego nieuprawnionym. CM1 Sezam sp. z o.o. udostępnia dane użytkowników jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów, w sposób nieprzekraczający zakresu wyrażonych przez użytkownika zgód. CM1 Sezam sp. z o.o. przekazuje dane następującym podmiotom:
 2. a) podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla spółki CM1 Sezam sp. z o.o.,
 3. b) dostawcom usług IT oraz dostawcom narzędzi marketingowych, w tym analitycznych,
 4. c) dostawcom narzędzi do wysyłania newsletterów, dostawcom usług PR i komunikacji,
 5. d) DIGITREE GROUP S.A.– w celu realizacji wysyłek e-mail i SMS/MMS;
 6. e) Liebrecht and Wood Poland sp. z o.o. – w celu obsługi Serwisu i świadczenia usług marketingowych.
 7. CM1 Sezam sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom Serwisu informacji dotyczących działania i funkcjonalności Serwisu. Każdy z Użytkowników Serwisu ma prawo zastrzec, że nie wyraża zgody na otrzymywanie ww. informacji od CM1 Sezam sp. z o.o..
 8. Wszelkie informacje uznawane w myśl ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jako informacje handlowe mogą być przesyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344, t.j. z dnia 2020.03.03) oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 2021.03.30).
 9. Wszelkie zgłoszenia dotyczące otrzymywania niezamówionych informacji handlowych prosimy zgłaszać na adres: info@liebrecht-wood.com
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • 3. Dane osobowe
 1. W zakresie ochrony danych osobowych Użytkownikowi przysługują wszelkie prawa wynikające z RODO, szczególnie wskazane w ust.5 poniżej.
 2. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 3. W wypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Użytkownika zgody. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 a) RODO. W wypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingu własnego, tj. promowania własnych towarów i usług administratora, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia żądania  usunięcia danych przez osobę, których dane będą przetwarzane. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 f).
 4. W wypadku świadczenia usługi (realizacji zamówienia) dane przetwarzane będą na czas wykonania umowy łączącej spółkę pod CM1 Sezam sp. z o.o. z Użytkownikiem i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1b) RODO.
 5. Użytkownik Serwisu, który podał swoje dane osobowe, ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, z zastrzeżeniem, że prawo do usunięcia danych przysługuje Użytkownikowi w wypadku spełnienia co najmniej jednego kryterium, o których mowa w ust. 8 poniżej,
  b) żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację,
  c) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także
  d) w wypadku udzielenia zgody – wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem,
  e) prawo do przeniesienia swoich danych i przekazania ich do innego administratora. Dane przekazane będą do wskazanego przez użytkownika administratora w powszechnie stosowanym formacie.
 6. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych w celu realizacji umowy również jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi CM1 Sezam sp. z o.o. zawarcie i realizację umowy.
 7. CM1 Sezam sp. z o.o. zbiera i przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  a) Imię
  b) Adres email
  c) Numer telefonu
  d) Data urodzenia
 8. Zgodnie ust. 5 powyżej Użytkownikowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 17 RODO, tj. prawo do usunięcia jego danych ( zwane inaczej „prawem do bycia zapomnianym”). Użytkownik może skorzystać z tego prawa w wypadku spełnienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów:
  a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
  d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1. RODO.
 • 4. Warunki techniczne
 1. CM1 Sezam sp. z o.o. przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji Użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników.
 • 5. Zmiany Polityki Prywatności
 1. CM1 Sezam sp. z o.o. zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności, w szczególności w sytuacji, w której nastąpią zmiany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać w serwisie pod zakładką centrummarszalkowska.pl/polityka-prywatnosci/
 3. Korzystając z Serwisu po dokonaniu zmiany treści Polityki Prywatności Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.
 4. Jeżeli uznaliby Państwo, że w jakiś sposób naruszona została Państwa prywatność, prosimy o kontakt mailowy na adres: info@liebrecht-wood.com